Roland Holst

Roland Holst


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
Wind en water wijd en zijdWind en water wijd en zijd
houden dit eiland van verlangen
vreemd en glinsterend gevangen
binnen den tijd.

Bloemen en dieren weten het niet,
en het blijft hen onvernomen,
want de wind veinst in de bomen
een ander lied.

En de beken zingen het mee,
en alle de wateren lachen en klagen
of zij van eeuwigheid gewagen,
tot aan de zee.

En maan en zon en de wolken gaan
daarover, en uit de regenbogen
jubelt nog eindelozer logen --
wij alleen staan

bleek, met ogen leeg, in dit
vreemde spiegelbeeld geboren
van een rijk, dat wij verloren
achter den tijd.
Een suite van de zee

De groene zee is mijn vriendin,
ik rust bij haar en speel er in,
en voor mijn onbevreesde voeten, geplant
op de verste vaste rand,
dit brosse gele suikerzand van 't strand,
spoelt zij ze aan, de lieflijke geschenken
waarvan de zilte geur aan haar doet denken,
aan haar en aan zoveel in haar besloten dingen:
het wier, een Spaanse fles en schelpen
waarin de meermin en de eeuwigheid
tweestemmig zingen.


DE KLEINE WATERPLEK


Soms ga ik al vermoeden, dat de zee
omdat zij sterk verschijnt wel heel mijn leven
de onstuimige waarheid blijven zal, waarmee
ik hier de wereld kan weerstreven
bij tij en ontij, maar dat ik ten laatste
het wezen van den grooten dood ontdek
bij de kleine waterplek,
die zoo stil den wilden avondval weerkaatste.


OOK MARSMAN

Ik denk, nu de wind wild
om het huis te keer gaat,
aan wat hij heeft gewild,
aan waar hij nog voor staat
woord voor woord,
onverhoord.

Overal waar hij zwierf
waait regen, waait zonlicht.
Alleen waar hij stierf
sloeg de Noordzee dicht.
en zwalpt door


Verdween hij? Verdween hij niet?
de wereld zwalpt als een zee
over haar eigen gebied
Maar wellicht is daarmee
ook terecht
niets gezegd.
In den somberen zomer gaat
de wind om het huis te keer.
Ook Marsmans gelaat
zien wij nooit weer.
Onverhoord
blijft ons woord.


dit eiland


Hoe zijn wij hier geland,
waartoe... vanwaar...
ligt ergens aan het strand
dat vreemde schip nog klaar?
en als het anker is gelicht,
naar waar... naar waar...?
Stil, sluit de deuren dicht...
bemin elkaar...

Schelp


De zeeschelp in mijn hand
is vandaag op het strand
door de zee neergelegd.
Haar zwijgen zegt
dat de wereld vergaat
en niets bestaat
dan alleen de zee.
Alle wel en wee
is maar vloed en ebbe.
Ik wil niets meer hebben
en leg de schelp weer
neer bij de zee.
WaddeneilandenDe hieronder genoemde planten en dieren zijn alle rondom Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland te vinden.

Planten


cranberry
deens lepelblad
duinviooltje
lepelblad
engelsgras
helmgras
parnassia
waterpunge
zeeraket
zeekraal
zeevenkel
zandhaver
zeealsem
zwarte toorts
zeebiet of strandbiet

vogels


aalscholver
kokmeeuw
lepelaar
strandplevier
bonte strandloper
wulk
zilvermeeuw

zeedieren

alikruik
doorschijnende zakpijp
eendenmossel
figuurzaagje
garnaal
gesterde geleikorst
goudkammetje
haas
heremietkreeft
jacobsschelp
kabeljauw
kompaskwal
kokkel
mossel
noordzeekrab
oester
oesterblad
oorkwal
paalworm
pelicaansvoet
plankton
rode poon
scheermes
strandvlo
kleine slangster
strandkrab
schol
veterwier
wapenworm
zager
wijting
zeeanjelier
zeekomkommer
zeeboontje
zeedistel
zeedruif
zeekat
zeemuis
zeepier
zeepokken
zeepostelein

Zeewier in de Noordzeeblaaswier
dulse
eetbare kelp
Gezaagde zee-eik
gaffelwier
knotswier
lomentaria articulata
polysiphonia urculata
riemwier
zeesla


  Een winter aan zee  1

  Eens liep zij hoog te spreken
  langs de Noordzee; een dag
  kermde er om aan te breken -
  zij overstemde hem,
  sprekend nog met de nacht.
  Sinds haar de stad doorzwijmelt
  klimt op de kou om mijn stem
  een meeuw, en kermt en tuimelt.

  2

  Wierp zij de kroon verloren
  voor telbaar goud en lust?
  Den honger van mijn ooren
  voorbij, jammert heimwee
  op doorvlucht van de kust,
  waar oud verwilderd zonlicht
  aan een getergde zee enkel nog haat verkondigt.

  3

  In de kamer vraagstamelt
  al wat zij hier vergat
  en het hart houdt verzameld,
  doch vindt maar nauw gehoor
  of antwoord meer sindsdat
  liefde hier tot dof leed wordt
  en spraakloos heimwee door
  ongeloof overreed wordt.

  4

  Wolken in 't raam der kamer ....
  voormalig zieldomein,
  door een allengs eenzamer
  laat en al overzeesch
  uur nog verlicht.... o, pijn,
  waar hier het hart aan blootstaat
  dat ziende en erger vrees
  om wat ook daar nu doodgaat.

  5

  Wat onraad gaat daarbuiten
  te keer rondom het huis?
  Haar wacht sloeg aan het muiten:
  de dag, toen zij verdween,
  maakte eedlen tot gespuis,
  dat - nu de nacht gaat vallen -
  ontaardt in handgemeen
  van allen tegen allen.

  6

  Omrouwfloerst als de sagen
  rond het graf van een ras,
  naadren het hart de dagen
  die zij van nacht tot nacht
  in dit land bij mij was.
  Geen onderwolksche klokken
  luiden meer nu de wacht
  door dooden wordt betrokken.


  II


  1

  Van welke brand doorrakelt
  peinzen de sintels? Hol
  en in wartaal orakelt
  ergens in de schoorsteen
  een heks, een tooverkol,
  van Troje, en wraak, en veete -
  De wind en ik alleen
  weten nog, hoe zij heette.

  2

  Haat maakt haar dor, afschuw
  eenzaam, en wat dan haten
  rest in die stad van nu
  een, door wier lach en louter
  aanschrijden eens de maten
  overliepen en brand
  uitsloeg? De wereld, ouder
  wordend, drong haar aan kant.

  3

  Doorheen oude sneeuwbui
  van slaap, in ommezien van
  eeuwen, was ik weer bij
  die eerste dreven: knapen
  speelden er blij begin van
  strijd om een kind. Weldra
  juichten ze elkaar te wapen:
  Helena .... Helena ....

  4

  Dof werd het vleesch, het goud
  telbaar, lust veil. Wat kwam er
  over het bloed, en houdt
  de ziel weg, en verbittert
  het woord? Der steden jammer
  mergelt het land uit, en
  leeg winterlicht doorschittert
  de blik der eenzamen

  5

  Eens zag schoonheid haar kans
  schoon: jubel en verschrikking
  ontvlamden trans na trans
  der stad. - Dood niet, doch leven
  doofde 't, behoedzaam schikking
  treffend met heil. - Met haar
  voortaan zich af te geven
  beteekent doodsgevaar.

  6

  Mij - nu het steil ijsrijk,
  door bui op bui ontdooid, is
  gesloopt, en, horden gelijk,
  de Noordzee de Hondsbossche
  weer aandurft - heugt, na Troje's
  baaierd, zwart puin, en ik
  hervind, in mij, haar rosse
  haarwrong en duistre blik.

  7

  Wie zal den zin doorgronden
  van leegte en eeuwen? Waar
  torens omoorloogd stonden
  te branden, werd ook zij
  een volte slechts gewaar
  der tijden. Doodsche beemden -
  meer bleef niet - maar die mij
  van tijd en al vervreemden.

  8

  Wat riep uit welke gouden
  kelen weleer? Welk heil
  daagde, maar bleef onthouden
  - door welke schuld? - aan 't eerst
  plan der planeet? Somwijl
  gaan, maar uit stiller kelen,
  wind en licht om het zeerst
  er tergend op zinspelen

  9

  In der ramen schijnopen
  hinderlaag ligt het koud
  kristal het trotsch wanhopen
  van de avondbaaierd tot
  peillooze kern van oud
  en leeg licht te herleiden,
  gelijk geheim noodlot
  werelden tot voortijden.


  III


  1

  Uit welk oud vergeetboek
  vlagen thans de heilswoorden
  boven ons tot een vloek?
  Wat woei die bladen open
  opdat wij dit aanhoorden?
  Bar is de nacht, en leeg
  't smal strand, waarlangs wanhopen
  een holle zee raadpleegt.

  2

  Raken hier zeil en landing
  vergeten? Legt √°l.
  meer dit stug land de open branding
  zijn spraak op en heimwee
  het zwijgen? - O, oud zeer,
  al zeldener te verhelpen -
  0, zucht van overzee
  in de lichte zeeschelpen -

  3

  Vergaan zijn de droomschepen
  der wereld. Ver zonvuur
  en leege zee verdwenen
  aan kimwolken een grootsch
  weleer nog, maar naar hier
  daalt vaal en allerwegen
  uit den omtrek des doods
  van ander vuur de aschregen.

  4

  Leeg als een voortijd rijst
  de toekomst: laat gewolkte,
  binnen het raam omlijst.
  Vooreerst breekt er geen morgen
  meer over gindsche ontvolkte
  hoogvlakten aan. In kloof
  nog en ravijn verborgen
  verkommert oud geloof

  5

  Der volkren sombre maren
  luiden tot in dit land
  - 't hare eens - en evenaren
  wat het inwendig oor
  opvangt, tot een verband
  mij beangst. - Vond wie doorgrondde
  wat hart en volk te loor
  doet gaan, eenzelfde zonde?

  6

  Ingekeerden voorzagen
  de onheilen: toen geen volk
  meer van God bleef gewagen,
  dwong oorlog, geest na geest,
  de zienden onderwolks
  af in der steden kolken,
  waar enkel heimwee leest
  wat noodlot zal vertolken.

  7

  Afnemend om oorloogen
  de stralenden nog maar
  de ster, en zienderoogen
  valt ander donker dan
  van de avond. Het vanwaar
  weet geen doch soms bemerken
  in een windstoot ervan
  eenzame' al vale vlerken.

  8

  Der kimwolken bergketen
  ten voet, ligt het oud rijk
  ondergesneeuwd. Vergeten
  raakte 't breed wegenkruis -
  Doch velen, nu de omtrek
  tot witte stilte ontvolkte,
  verdiepen, binnenshuis,
  zich in dat randgewolkte.


  IV


  Wat wil de onzalige maan?
  Reeds werden er heillooze
  droomschepen - af en aan
  kruisend de kust belagend -
  gemeld. Van de onzen kozen
  geen nu meer zee; elk wacht
  bang hoe de dag zal dagen ....
  Wat wil de maan vannacht?
  Bijgelicht door de blijde
  haat der maan, zeilden ze aan,
  zingende: van vlakbij te
  zien hoe dat lied ons zou
  vernielen, te volstaan
  daarmee .... zulke vijanden
  (Vreemde volmachten trouw)
  zien er van af te landen.


  V


  Droomt zij van mij? Welhaast
  niet meer onzichtbaar beven
  haar mond en oogen naast
  dat hoofd, dat mij vanuit de
  spiegel aanziet. Verbleven
  wij daar nog samen?
  Zacht waait er nog aan die ruiten
  langgeleden sneeuwjacht.
  Ontvreemdde aan oude tijden
  sneeuw dit leeg uur? Hiernaast,
  door de spiegel gescheiden,
  is nog die kamer, waar
  zij leefde en nu al haast
  weer wordt verwacht. De eenzame
  - werd ik zijn leeg beeld maar? -
  staat er weer bij de ramen.
  Waar bleef de tijd? hoe lang al
  sneeuwt het? De stilte van
  een spiegelbeeld bevangt al
  deze kamer, en geen
  teeken van leven kan
  meer door. Maar als zij ergens
  alleen - even alleen
  als ik - nu lag te sterven?

  Vroeg zondert sterven, binnen
  vervreemdend sneeuwen, vaak
  de ingekeerden der minne
  thans af. Sinds Troje's pleit
  wordt er een doodscher wraak
  op de wereld genomen:
  zwart in den kouden tijd
  staan de torens der droomen.
  Toen, na het sneeuwen, ergens
  ook aan haar wand van ver
  die zon doorkwam, die nergens
  de wereld meer bescheen,
  kon zij - als lag zij er
  met haar gouden ellende
  in een toren alleen -
  haar blik niet meer afwenden.

  Waar boven witte omstreken
  hartstocht het eindelijk
  - blind heimwee maar gebleken -
  opgeeft, laat een klein raam
  zon door uit oud geluk;
  geheimzinnig vernielen
  de stralen een lichaam
  dat zij weleer bezielden.
  Waar al wel halverwege
  den dood er nog in zee
  een eiland 's gelegen,
  tuurden naar deze kant
  daareven nog de twee
  zaligen die wij waren.
  De zon neemt aan haar wand
  af, nu zij weer wegstaren.


  VI


  1

  Leeuw van oud licht zieltoogt
  ergens in het woest duin de
  dag nog: het bitter oog
  breekt, en de manen raken
  vol zand. Aan den zee-einder
  brandt nog een wolkgebied,
  waar de Eeuwige door vuurdraken
  zijn aftocht dekken liet.

  2

  Uitgeput zakte een spitter
  neer bij zijn spade - o, ziel,
  herinnerd licht en bitter
  goud, dat het hart uitbijt -
  sinds ge aan het zwerk ontviel
  graaft de mensch naar genade.
  Karig werd de eeuwigheid met
  dagloon, zwaar de spade.

  3

  Van de eerst verre zandplaat
  joeg mijn komst de zeevogels
  krijtend de kou in: onraad,
  vrees, twist: niets dan ijl zwermen....
  Maar welke zielszwerm vloog er
  van het hart op, en bleef
  erboven in gouden kermen
  vragen wat er nog leeft?

  4

  Sinds ik, den droom verhoor
  afnemend, een ertsader
  van het geheim aanboor,
  waardoor (en 't is haar wezen)
  ik wereld's kern benader,
  is 't dat tot elken prijs,
  ik ook van 't hart nu dezen
  neerwaartschen inkeer eisch.

  5

  Zij voorspelden mijn lied
  ijl einde in leegte en koude -
  Maar zij begrepen niet
  wat heimwee kan: tot wonden
  verhevigt het verouden
  oog en oor, en brandschat
  de taal, om te doorgronden
  wat de wereld vergat.

  6

  De stilte binnen spant
  samen met den wind buiten.
  In de wereld beland
  - waaraan wij ook ontkwamen
  en wat we ook buitensluiten
  of verzwijgen - aldoor
  weer onderwerpen ramen
  ons aan een oud verhoor.

  7

  Kamer, helder geheim:
  in spiegel nog en ramen
  draalt de overzeesche schijn.
  Straks, tegen donker, komen
  heimwee's beide erfgenamen
  bij de oude tafel, trouw
  steunsel: voor brein en droomen
  aambeeld en weefgetouw.

  8

  Zwaar vleesch, belust op roof,
  door kwale' allengs ontluisterd
  Heerschzuchtig brein, lang doof
  voor hart's verachte alarmen;
  thans voor ophanden duister
  bang sluitend - Ziel, zich schrap
  zettend in dit verarmen -
  O, Angst - o, Rekenschap.


  VII


  Soms heerscht in een duinkom
  omtrent vroeg vallend donker
  een zwijge' als van rondom
  daar wachtenden. De eenzame
  die, in zichzelf verzonken,
  daar binnenkomt, vertraagt
  zijn pas, door wat geen namen
  benoemen thans belaagd.

  Dit is de plek: wantrouwen
  ontzenuwt hier den moed
  tot inkeer: in dit nauwe
  duindal komt het wel voor,
  dat men zichzelf ontmoet,
  en aanziet, en moet lezen
  in de andre blik. Dit oord
  suizelt van angst en vreezen.


  VIII


  1

  Nergens dan in dit huis
  leeft haar stem na: beneden
  in 't vuur en het gesuis
  van stilte en geesten; boven
  om het bed in de oude eeden
  nog. Overwintrend werkt
  het hart, tot dit gelooven
  en het streng brein beperkt.

  2

  Ze ontwaakte: op de nog leege
  zee van haar oogen ging,
  voormalige verten tegen,
  ik scheep naar dat weleer
  van heil, en plotseling
  - maar nu achter schuimranden
  des doods - lagen daar weer
  de vergeten eilanden.

  3

  Haar leegstaand huis aan zee
  trok me en ik talmde er voor de
  spiegel, waarin heimwee
  zich kwelde. Jammersmeken
  bleef achter mij te horen,
  doch voor me in't glas stond groots
  die tweede zee te breken
  in de stilte des doods.

  4

  Wild, leeg breekt de, dag aan,
  bevestigend met kermen
  wat in het zwerk de maan
  voorkondigde - o, verloorne,
  waarblijft gij? - Meeuwenzwermen
  krijten zinledig wee
  uit over het hol toornen
  der godverlaten zee.

  5

  Heil, koude zee heil, stalen
  aangrijpen en verblijd
  geeselen van dit vale
  vleesch, waar zich god aan beest
  verlaagde. Gij kastijdt
  en loutert; aan uw wezen
  heeft steeds weer de eeuwige geest
  mij tot inkeer genezen.

  6

  Wie werd ik in de dagen
  toen zij hier was? wie streek
  uit welke heldre sagen
  toen in mij neer? en wie
  vloog in haar vleesch en keek
  uit haar betooverde oogen
  naar mij? Wie zijn het, die
  uit ons weer zijn ontvlogen?

  7

  Welk uur voerde uit welk eerste
  rijk de openbaring mee,
  die in dat wild licht heerschte?
  Komt zoo een einde? er lag
  eensklaps een vliegende zee
  voormenschlijk te stormblinken:
  kon ik den laatsten dag
  toen hooren en zien klinken?

  8

  Ik sloot dit huis en brak hier op, hoorde ik niet weer en weer - in het duin, om het dak, in t vuur soms - ingehouden haar stemval samenzweren met aarde's eersten, thans daklooze' op wereld's oude verwaarloosde avondschans.

  9

  Zij heeft op deze plek het hart bewereld. Rond dit doorschenen woonvertrek - kamer van inkeer, nest van heimwee - legert, voorkondigd beleg, thans doodlijk heil. Verhevigd, gehuisvest in ijlte, beid ik mijn deel.


  IX


  Van onschuld en zeewater
  vertrok zij wild en nat
  nog, landwaarts in, en later
  zagen eenzamen haar
  onder de rook der stad
  nog zoo. In schemeruren
  spreekt men er hier en daar
  nog van om de dorpsvuren.


  Hart, oude herberg, waar
  haar doortocht in verhalen
  van schoonheid en gevaar
  nog leeft... Haar droomen stromplen
  omtrent het avonddalen
  binnen om warmte en drank:
  vorsten in lompen, momplend
  tot laat bij de haardbank


  Zij gaan 's-nachts, als geen klink
  meer wordt gelicht, weer voos en
  als schaduwen de brink
  over, door het dorp heen en
  den omtrek in: dakloozen
  van toen dat ver noodlot
  haar in zijn heet versteenen
  binnentrok, en omsloot.


  Heescher stemmen wanhopen
  hoorde ik - door wartaal heen
  het helderziende in - open
  uitslaan, maar de nachtwind
  woei alles weer dooreen.


  Alleen de verte gloorde
  boven het labyrinth
  nog lang na van hun woorden.
  Tot wanhoop en die roes
  des doods erboven bracht hen
  haar lot; maar later, los
  weer van elkaar, verwilderd
  en oud van drank en nachtwind,
  keeren zij. Voor zich heen
  gaat, als het uchtendkil wordt,
  elk het stil dorp weer in.


  En zij? Steekt zij er pralend
  nog pleinen over? of
  sleept ze al, allengs vervalend,
  haar zieldoorfolterd vleesch
  een slop in? Kleeft vuil stof
  al waar het wild zeewater
  eens glinsterde? Geen vrees
  erger dan die bestaat er.


  Vier leege zomers dorden
  vergeefs tot herfsten. Wat
  wordt er van haar? wat worden
  vuur en blindlingsche onschuld
  in de moordkuil der stad?


  't Antwoord versmoort ellende er...
  En het wild zeetumult?
  .... wilder, verwilderender...


  X


  1

  Moe liep de wind te leuren
  met lang verjaard verdriet.
  Hij kwam voor dichte deuren
  in het oud dorp daarginds
  en stond en kreunde om niet.
  Hoor, hoe hij hierheen strompelt....
  Zijn thuisweg werd het, sinds
  ik haar naam nog maar mompel.

  2

  Haar niet meer bij mij zijn
  lijkt, wordt het mij gegeven
  de eenzame zonneschijn
  van de ziel in te loopen,
  een weldra opgeheven
  doem. Tot de lucht betrekt,
  en hopen met wanhopen
  weer heult en twijfel wekt.

  3

  Dien avond kwam hij weer,
  de arme wind, de oude marskramer.
  Ik schrok op: aan de deur
  stond hij en had gestommeld,
  de eenzame .... nog eenzamer
  dan wie, bij de eigen schouw
  wezenloos ingedommeld,
  rust vond, haar beeld ontrouw.

  4

  Eenzelvige uren lang
  volgde ik oude duinpaden
  in lang niet meer in zwang
  zijnde gedachten. Wolken,
  heldere droomnomaden,
  bleven gelijdelijk
  der wereld loop vertolken,
  volk na volk, rijk na rijk.

  5

  Een prevelen verraste
  mijn woorden van weedom;
  Legt gij 't de zee ten laste
  of den vlagenden wind
  als peinzen u verstomt?
  waarom dan wel uw klagen
  aan een wereld, zoo blind
  als de zee en de vlagen?


  Kijk voor meer zeegedichten hier.

  | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!